بلند:
کوتاه:
بستن:
بازکردن:
کلاسیک وودیز کاماریلا دی-مارکز
صعودی 4
صعودی 3
صعودی 2
صعودی 1
گر نقطه عطف
نزولی 1
نزولی 2
نزولی 3
نزولی 4