ارز حساب
زوج ارز
قیمت فعلی (AUD/CAD)
نرخ مارجین
حجم معامله
مارجین (USD) = 0.00