روند صعودی
کوتاه (a)
بلند (b)
روند نزولی
بلند (b)
کوتاه (a)
بازگشتها
0% (b)
23.6%
38.2%
50%
61.8%
76.4%
100% (a)
138.2%
امتدادها
261.8%
200%
161.8%
138.2%
100%
61.8%
بازگشتها
138.2%
100% (a)
76.4%
61.8%
50%
38.2%
23.6%
0% (b)
امتدادها
61.8%
100%
138.2%
161.8%
200%
261.8%